RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY:

CZYNNOŚCI:

7:00 – 8:00

 RADOSNY PORANEK, w których dzieci:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, kinezjologicznych, sensorycznych, bajkoterapii, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • uczestniczą w zabawach  ruchowych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce,
 • pracują indywidulanie z nauczycielem (praca z dzieckiem zdolnym lub o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym),
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne

 9:00 – 9:30

 I ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:30 – 11:00

 CZAS „MAŁYCH  BADACZY”

pora na zabawę i edukację, w której dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą jej rzeczywistości, a także rozwiązują różnorodne edukacyjno - dydaktyczne problemy w twórczy sposób z zakresu edukacji:

 • zdrowotnej,
 • społeczno – moralnej,
 • artystycznej,
 • muzycznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • literackiej.

Dzieci:

 • prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
 • bawią się w kącikach zainteresowań

11:00 – 11:30

 
 

11:30 –13:00

 CZAS TWÓRCZEJ ZABAWY, podczas której dzieci:

 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych i różnorodnych programach w ramach oferty przedszkola
 • uczestniczą w spacerach i zabawach w ogrodzie, w wycieczkach

13:00-13:30

 OBIAD

 • czynności samoobsługowe, ćwiczenia  prawidłowego posługiwania się sztućcami

13:30 –14:30

 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 

Dzieci podejmują:

 • aktywność własną,
 • zabawy badawcze i tematyczne,
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne,
 • zabawy plastyczno – techniczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pracę w zespole lub indywidualną,

słuchają literatury, oglądają książki.

14:30 – 15:00

 

 PODWIECZOREK

czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15:00 – 17:00

CZAS ZABAWY, RELAKSACJI I WYPOCZYNKU, w którym dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się wspólnie,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • przebywają na świeżym powietrzu,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowanie dnia i planują działania na dzień następny.

 

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu:

1/5 czasu przeznaczamy na zabawę,

1/5 (w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym),

1/5 na  zajęcia dydaktyczne,

2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.