Statut Przedszkola Niepublicznego

„Centuś” w Bydgoszczy

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1643.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1652.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1616.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

 • Niniejszy Statut

SPIS TREŚCI

Rozdział I                                 Postanowienia ogólne

Rozdział II                                Cele i zadania przedszkola

Rozdział III                               Organy przedszkola i zakres ich zadań 

Rozdział IV                               Organizacja pracy w przedszkolu

Rozdział V                                Prawa i obowiązki nauczycieli i innych  pracowników przedszkola

Rozdział VI                               Przyjęcie do przedszkola, skreślenie z listy wychowanków

Rozdział VII                              Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola

Rozdział VIII                            Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność

                                                  przedszkola

Rozdział IX                              Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

            Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem.

 

 1. Przedszkole „Centuś” jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy Zygmunta Augusta 20 w Bydgoszczy.

 3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „Centuś” jest Cezary Łukaszewicz  zam. ul. Cynowa 29, 85-005 Białe Błota.

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

 6. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:


   Przedszkole Niepubliczne Centuś

 ul. Zygmunta Augusta 20

85-082 Bydgoszcz

Regon 365370688

 

              

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

1.Zadania przedszkola

a. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i  poznawczym obszarze jego rozwoju.

 b. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  w poczuciu bezpieczeństwa.

c. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

d. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom  rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

f. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

g. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby    tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

h. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

i. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

j. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,  środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

k. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

l. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

ł. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

m. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania  przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

n. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

o. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

p. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

r. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

2. Przedszkole realizuje zadania, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole w następujący sposób:

a. organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny, prowadzi pracę pedagogiczną według programów zgodnych z podstawą programową;

b.  w miarę potrzeb organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c. organizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

d. tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:

            1) aranżację sal i ogrodu przedszkolnego wyzwalającą wielostronną aktywność dzieci,

            2) organizowanie bazy dydaktycznej dla specjalistów

 

3. Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz o programy własne (opracowane na jej podstawie) lub programy zatwierdzone przez MEN i stanowiące przedszkolny zestaw programów uwzględniających:

 • odmienną aktywność poznawczą dziecka

 • twórczą aktywność dziecka (muzyczną, plastyczną, werbalną i ruchową) integrującą różne obszary edukacyjne,

 • stopniowe kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz matematycznego myślenia,

 • podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań: dzieci i nauczyciela,

 • otwartość programową i organizacyjną

a.  Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:

1) sytuacje dydaktyczno-wychowawcze (indywidualne, zespołowe i grupowe) organizowane przez nauczyciela,

2) zabawy dydaktyczne, ruchowe, badawcze, konstrukcyjne, itp., wycieczki, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne,

3) zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, reedukacyjne) organizowane przez psychologa, logopedę,

4) zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

b. Przedszkole organizuje różnorodne formy współpracy z rodzicami (opiekunami):

1) spotkania indywidualne, zespołowe, grupowe z nauczycielami oraz z różnymi specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców,

2) zajęcia otwarte i warsztaty, podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców (opiekunów),

3) uroczystości, imprezy artystyczno-rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym.

c.  Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami edukacyjnymi, a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Strażą Miejską.

 d.  Przedszkole inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i  doskonalenia, jak również zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego poprzez:

 • studia wyższe i podyplomowe,
 • uczestnictwo w kursach, warsztatach, seminariach, zajęciach otwartych,
 • wewnętrzne doskonalenie nauczycieli.

e.  Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

f.  Na wniosek rodziców  przedszkole może zorganizować naukę religii .

4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

a. Zadania opiekuńcze przedszkole wykonuje odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp.

b. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

c. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

d. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

e. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

f. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

g. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

h. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

i. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.

j. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, przepisów ruchu drogowego.

k. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność sprzętu.

l. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.

ł. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

 • leżakowanie,

 • ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.

m. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.

n. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału i obowiązującego pensum nauczycieli.

o. W grupie dzieci 3-letnich może być  zatrudniona pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki.

p. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany przedstawić kartę wycieczki (cel, trasa wycieczki lub spaceru oraz liczbę osób dorosłych celem zapewnienia bezpieczeństwa).

r. Wychowankowie są objęci ubezpieczeniem. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

5.  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne   bezpieczeństwo.

a. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola  oraz są   odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

b. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

c. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

d. Opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

e. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi.

f. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel.

g. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

h. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.

i. Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym na dany rok szkolny.

j. Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbioru dziecka. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.

k. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa; osoby nietrzeźwe nie mogą odbierać dzieci z przedszkola.

l. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

ł. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

m. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów dziecka) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

n. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

o. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, o chorobie zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału. Na prośbę nauczyciela w uzasadnionych przypadkach, rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia na piśmie od lekarza pediatry, stwierdzające zdolność dziecka do przebywania w przedszkolu.

p. Nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę.

           

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka, wynikających w szczególności:

           1)z niepełnosprawności;

           2) z niedostosowania społecznego;

           3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

           4) ze szczególnych uzdolnień;

           5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

           6) z zaburzeń komunikacji językowej;

           7) z choroby przewlekłej;

           8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

           9) z niepowodzeń edukacyjnych;

        10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,    sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

          11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dzieci i  nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

d. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog i logopeda,  zwani dalej "specjalistami".

e. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

            1) rodzicami wychowanków;

            2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

            3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

            4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

            5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

f. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  pomocy nauczyciela; pracownika socjalnego; asystenta rodziny; kuratora sądowego.

g. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

h. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

i. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub   edukacyjne  wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub  specjalista niezwłocznie udzielają wychowankowi tej pomocy w trakcie bieżącej z nim pracy oraz informują o tym dyrektora przedszkola.

j. Wychowawca lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną - w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

k. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu we współpracy z rodzicami oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, jest zadaniem wychowawcy lub dyrektora przedszkola.

l. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem zespołu o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

ł. Dyrektor przedszkola, ustala dla wychowanka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

m. Formy i okres udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka   zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy.

 

n. W przypadku wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

o. O ustalonych dla wychowanka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

 

p. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

7. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

a. Jeżeli dziecko jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, ale stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, wtedy właściwą dla tego dziecka formą nauczania jest nauczanie         indywidualne.

1) Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

2) Dyrektor przedszkola, w którym są zorganizowane oddziały przedszkolne, ustala organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3) Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, zazwyczaj w domu rodzinnym. Dyrektor przedszkola powinien jednak umożliwić dziecku uczestniczenie w życiu przedszkola (np. w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach okolicznościowych), aby ułatwić mu pełny rozwój osobowy i integrację ze środowiskiem rówieśników.

4) W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

b. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia  psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

c. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:

 • rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

 • istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów.

d. W przypadku nieujawnienia, bądź nieudokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczyciela oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);

e. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:

1) dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

2) oddział integracyjny może być utworzony, a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłosi się przynajmniej troje dzieci z orzeczeniem poradni, przyjęcia dzieci do tego oddziału dokonuje dyrektor przedszkola,

 

 

R O Z D Z I A Ł III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

 

§ 3

1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

a. Dyrektor przedszkola:

 • kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji     administracyjnych;
 • reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
 • jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
 • prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę        pedagogiczną;
 • kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
 • planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą      placówki zgodną z przepisami prawa;
 • organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy          przedszkola;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze raz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola
 • przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
 • opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej  niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 • koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych   pracowników przedszkola;
 • występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
 • koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
 • prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno–archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • właściwie prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności         wychowawczej i opiekuńczej.
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
 • dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;
 • współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;

 

b. Rada pedagogiczna

1) jest organem kolegialnym przedszkola.

2) Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej a jej przewodniczącym jest dyrektor.

3) Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

4) Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5) Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;
 • opracowanie koncepcji rozwoju placówki, rocznych planów rozwoju;
 • uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;
 • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
 • opracowanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo – wychowawczo –  dydaktycznej;
 • opiniowanie: organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

R O Z D Z I A Ł IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 4

    Statut określa organizację pracy przedszkola

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 7 lat.

 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości

            bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci  

            zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 1. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób.

 2. Możliwa jest inna organizacja grup na czas realizacji zajęć opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych Przedszkola.

 3. Ofertę i czas trwania zajęć dodatkowych oraz tygodniowy plan zajęć ustala Dyrektor Przedszkola

 4. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia oraz z uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci. 

 5. Przedszkole może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekrutacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki

 6. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami w celu realizacji dodatkowych form edukacyjnych

 7. Udział w zajęciach będących w podstawowej ofercie Przedszkola jest obligatoryjny ze względu na jego holistyczną koncepcję edukacyjną

 8. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego, czasowego składu grup przedszkolnych

 

§ 5

 

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

 2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.

 3. W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń lub terenu Przedszkola przewiduje się możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji.

§ 6

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych,

 2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich, oraz 25-30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich.

 3. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 4. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora.

 5. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się nie krócej niż 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.

 6. Czas pracy Przedszkola ustala rokrocznie Dyrektor placówki.

 7. W przypadku, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami lub w przypadku potwierdzonej nieobecności dziecka wpisanego na listę, przedszkole może zapewniać doraźną opiekę w dni robocze a także wolne od pracy w ustalonych godzinach stosownie z postanowieniami umowy cywilnoprawnej odrębnie zawartej pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka niewpisanego na listę.

 8. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora.

 9. W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się z językiem w różnych sytuacjach życia codziennego.

 § 7

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom zapisanym do przedszkola uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców Dyrektor przedszkola.

 3. Przedszkole może współpracować z innymi podmiotami w celu realizacji dodatkowych form edukacyjnych i kulturalnych.

 4. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

 5. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad 

 

 

R O Z D Z I A Ł V

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

 

§ 8 NAUCZYCIELE

 

 1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy lub inną umowę cywilnoprawną.

 2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.

 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego.

 4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna

            (np. zlecenia, o dzieło ).

 

§ 9

   1. Obowiązki nauczycieli:

 • Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

 • organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

 •  zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;

 • prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;      

 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 •  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;

 •  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

 • wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem z  uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych i zainteresowań;

 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;

 •  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;

 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym;

 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 • nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

 • nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura;

 •  nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;

 •  nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.

 

 

2. Prawa nauczycieli. Nauczyciel ma prawo:

 • korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady pedagogicznej;

 • tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dążyć do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy; 

 • współpracować z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,  oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich informacji związanych z procesem edukacyjnym;

 • określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie;

 

3. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

 

 

§ 11 PRACOWNICY  NIEPEDAGOGICZNI

 

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

 4. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA,

SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

§ 12

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka.

 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka.

 3. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej.

 4. Rozwiązanie umowy następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

 5. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).

 6. Po przekroczeniu liczby dzieci na liście głównej dziecko może być wpisane na listę rezerwową.

 7. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni):

 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu, regulaminów i     procedur;

 • nie wywiązują się z postanowień umowy cywilnoprawnej;
 • zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu.
 • gdy zachowanie dziecka powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków.
 1. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców do wiadomości przedszkola.

 2. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola.

 3. Dwukrotne przesłanie listu pod wskazany adres skutkuje uznaniem za list doręczony.

 

 

 ROZDZIAŁ VII

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

 I WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 13

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju

 2. Formy współdziałania to:

 •  zebrania grupowe;
 • kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
 • zajęcia otwarte;
 • spotkania ze specjalistami;
 • warsztaty dla rodziców;
 • pisemne informacje dotyczące dziecka;
 • informacje dla rodziców na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej;
 • wycieczki;
 • imprezy i uroczystości okolicznościowe.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych;
 • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola;
 • uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych etc.; wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej przedszkole i sprawującej nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi;
 • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
 • otrzymywania fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej w miarę  możliwości przedszkola;
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i   regionu;
 • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, etc.;
 • zgłaszania dyrektorowi Przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia Przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat jakości działalności Przedszkola;
 • zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej Przedszkola.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminu przedszkola;

 • ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia drogi indywidualnego rozwoju;

 • przyprowadzać i odbierać dziecko z Przedszkola lub upoważnić pisemnie na przyjętym formularzu, osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgodnie z postanowieniami  umowy;

 • przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola;

 • informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne;

 • uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych;

 • na bieżąco informować przedszkole o zmianach adresu zamieszkania, telefonu  kontaktowego;

 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, 

 • terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z Przedszkolem;

 • zaopatrywać dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie pobytu w Przedszkolu;

 • odbierać dziecko w godzinach określonych w umowie cywilnoprawnej z Przedszkolem lub ponosić koszty pobytu dziecka w Przedszkolu poza godzinami określonymi w umowie, w wysokości ustalonej przez dyrektora;

 • z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Przedszkola;

§ 14

Prawa dziecka w przedszkolu

 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka:
  • właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

  • ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;poszanowania godności osobistej dziecka,

  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;

  • zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

  • poszanowania indywidualnego tempa rozwoju; szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

  • poszanowania własności;

  • zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

  • badania i eksperymentowania;

  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania;

  • zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

 

 1. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

 • stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;
 • krzywdzić innych ani siebie;
 • niszczyć cudzej własności;
 • przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
 1. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela i psychologa, którzy podejmują decyzje o:

 • powiadomieniu dyrektora,

 • powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

 • spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych  sposobów postępowania;

 • skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; zachowań agresywnych zagrażających innym dzieciom i pracownikom przedszkola; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

 

ROZDZIAŁ VIII

SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

§ 15

 

 1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

            a. Z opłat wnoszonych przez rodziców za usługę edukacyjną.

            b. Z dotacji budżetowej.

            c. Z innych źródeł.

 1. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców pozostaje stała również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

 2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala organ  prowadzący.

 3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące bezzwrotne należności:

            a. opłatę wpisowego;

            b. opłatę czesnego;

            c. dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone przez Przedszkole, określone umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy                        Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

 1. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

 2. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

 3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

 

 ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 § 16

 

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

 2. Statut jest dostępny w tekście jednolitym na stronie internetowej Przedszkola.

 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne 

            z postanowieniami niniejszego statutu.

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji 

            Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowej.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem 20 września 2018 r.

 

Organ Prowadzący

Cezary Łukaszewicz